sk hu

Személyas adatok védelme

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Jókaiho divadlo v Komárne je zodpovedné za spracovanie osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku.
Dňa 25. mája 2018 sa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej "GDPR") a od dňa 25.05.2018 je účinný zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vzhľadom na vyššie uvedené Jókaiho divadlo v Komárne pristúpilo nielen k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ale aj s ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, divadlo prijalo vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude divadlo podľa potreby aktualizovať.

Jókaiho divadlo v Komárne zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré klient (dotknutá osoba) chce dobrovoľne poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie a zlepšenie služieb JDK smerom ku klientovi. Predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby evidencie týchto údajov divadla v poštovom styku s dotknutou osobou.

Jókaiho divadlo v Komárne prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytuje klient, medzi ktoré patria najmä:

  • Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti osobných údajov klientov.
  • Prístup k osobným údajom klientov majú len oprávnené osoby divadla, v intenciách zákona.
  • Všetci oprávnení zamestnanci divadla, ktorí majú prístup k osobným údajom klientov, musia dodržiavajú Zásady ochrany osobných údajov (zásada zákonnosti, zásada minimalizácie osobných údajov, zásada správnosti, zásada minimalizácie uchovávania, zásada integrity a dôvernosti, zásada zodpovednosti)
  • Na zaručenie ochrany osobných údajov klientov divadlom, divadlo udržiava bezpečné IT prostredie a má prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
  • Osobné údaje klientov sa spracovávajú len na účely, na ktoré ich klient poskytol divadlu. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby (klient divadla), divadlo je povinné kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov ktoré sa jej týkajú zaslaním písomného odvolania súhlasu na poštovú alebo na e-mailovú adresu divadla.
  • Divadlo nebude zdieľať osobné údaje klientov so žiadnou spoločnosťou tretích strán.
  • Divadlo ukladá a uchováva osobné údaje vo svojich databázach tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na potreby divadla. To znamená, že osobné údaje klientov budú uchovávané primeranú dobu po tom, ako klient prestane používať služby divadla a po uplynutí klientom písomne danej doby uchovania údajov, budú osobné údaje klientov vymazané zo všetkých systémov divadla.

Jókaiho divadlo v Komárne má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa nariadenia GDPR, kontaktné údaje na zodpovednú osobu: ITAK s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno, itaksro@gmail.com, 0905/223 001, 0905/607 628.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničnú 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gpv.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.


V Komárne, 25.5.2018

Jókai Alapítvány támogatói

Fő támogatók Arany mecénások Ezüst mecénások Bronz mecénások További támogatók
Urad Vlady Logo IROP JDK CEF logo new Megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultminor Komarno-farba Nemzeti Kulturális Alap Jmk Media Prestashop Logo 1516781637 Kukkonia logo 0 Metrans Sam logo Upland Logo1024 1 Ak project Chateau ruban Logo cz 0000913519 Green Coop logo Jandj Mc L Logofont1 pos Index Foldmuves szovetkezet csallokozaranyos Minit logo zpiecky Cropped amt logo big 270x270 Index Cedrus piros logo Dunstav Florissimo logo Földműves szövetkezet - Gúta Stifi original RECO RECYCLING s.r.o. - Izsa Subpage buslak logo AGRIMPEX - Nádszeg AGRIPENT spol. s.r.o. - Lég AgroKiss s.r.o. - Nagyszarva AGROSERVIS spol.s.r.o. - Komárom AGROSPOL VKF s. r. o. - Komárom AGROTOP s. r. o. - Nyárasd ALBÁR Község ALISTÁLKözség ANDREA SHOP - Dunaszerdahely ARRI s.r.o. - Ekecs ASKARA s.r.o. Komárom BALONY Község BARA-Q s.r.o. - Bős BÁTORKESZI Község BŐS Város C-SERVICE s.r.o. - Tóth Viktor Komárom Családi könyvklub s.r.o. - Dunaszerdahely CSICSÓ Község CSÖRGŐ VILMOS - Bős DARTON s.r.o DEÁKI Község EGYHÁZKARCSA Község EKECS Község E-KONZOL s.r.o. - Kisudvarnok EUROPRESS BK s.r.o. - Bátorkeszi FAXCOPY - Komárom FAZEKAS GITTI - Alistál FELSŐPATONY Község Földműves szövetkezet - Egyházgelle Földműves szövetkezet - Lakszakállas Földműves szövetkezet - Lúcs Földműves szövetkezet - Szímő F&K PÉKSÉG - Komárom GALANT - Ekecs GAMMA SLOVAGRO s.r.o. - Nádszeg GÁLEXPO - marcelháza GREEN GARDEN - Bős GUKOM S.R.O. - GÚTA GÚTA Város Gútai Malom Rt. - Gúta GUTTE s.r.o. - Gúta HABÁR Bt. - Dél-Komárom ÍMELY Község Ing. MOLNÁR ERNŐ - Dunaszerdahely INTERCAD s.r.o. - Komárom JÓKA Község JUDR. Ing. SZITÁSI FERENC - Lég KESZEGFALVA Község KF - STAV s.r.o. Ekel KOMAGRARTECHNIK s. r. o. - Marcelháza LAKSZAKÁLLAS Község MARCELHÁZA Község MARTOS Község MEGART a. s. - Nemesócsa MUDR. BOTH LÁSZLÓ - Komárom MUDR. EKE JÁNOS - Bős MVDR. CSÖRGŐ ÁRPÁD - Bős MUDR. CSÖRGŐ PÉTER - Bős NAD-MED - Komárom NAGYKESZI Község NASZVAD Város NAGY LÁSZLÓ - Kulcsod NÁDSZEG Község NCD s.r.o. Nádszeg OND a BECk s.r.o. - Gúta OPC EUROPE s.r.o. - WURCELL ZOLTÁN - Komárom ÓGYALLAI MIKRORÉGIÓ Panta Rhei s.r.o. - Nagymegyer PAULIS TIBOR - Marcelháza PATAS Község PERBETE Község POOLTECH - Dunaszerdahely PRALINÉ CUKRÁSZDA - Komárom PROJEKT-MARKET s.r.o. - Ing. Gőgh Mihály - Gúta Részes Mezőgazdasági Szövetkezet - Felbár Részes Mezőgazdasági Szövetkezet - Vásárút ROBI ABC - Dunaszerdahely RUSTIQUE - Dunaszerdahely SALUSPHARM Gúta SALVATOR GYÓGYSZERTÁR - Ógyalla SOLUM Zrt. - Dél-Komárom SOMORJA Város SOUTHERM s.r.o. - Dunaszerdahely STAVOINVESTA DS s. r. o. - Dunaszerdahely ŠEKO SHOP - Komárom SZENTPÉTER Község SZEVECSEK ISTVÁN - Komárom SZÍMŐ Község Termal s r o Nagymegyer THERMÁL - Naszvad TOMATA s.r.o. - Gúta TONEX s.r.o. - Komárom TRANSBETON PLUS s.r.o. - Nagymegyer VÁSÁRÚT község VÁGFARKASD Község WF Kft. - Dél-Komárom WILLEX s.r.o. - Komárom Új Nő ZSIGÁRD KÖZSÉG